Přeskočit na:

    Je-li někde úloha člověka podobna úloze Prozřetelnosti božské, je to jedině v díle vychovatelském. Vůdčí myšlenka je vždy táž a prostá: vychovati z dětí dobré charaktery, ušlechtilé lidi, zdravé bytosti, cítící vřele národnostně a chápající správně život i osobní štěstí.
    Jan Linhart řídící učitel.


    Dítky z obce Lukavice navštěvovaly školu v Žumberku.
    Veřejné zkoušky byly konány do roku 1869 každého roku u přítomnosti bisk. vikářů v květnu neb v červnu. Konány způsobem slavnostním v ozdobené školní světnici u přítomnosti místního i okolního duchovenstva, školního dozorce obecního zastupitelstva a hojného počtu rodičův a přátel školství. Dítky zkoušeny z náboženství a ze všech ostatních předmětů částečně vikářem, částečně svými učiteli. Ku konci zpívány písně a přednášeny básničky. Po vykonané zkoušce čteni byli nejhodnější a nejpilnější žáci ze „zlaté knihy“ a odměňováni knížkami, obrázky a penězi.
    Týdenní prázdnina byla ve středu a v sobotu odpoledne. Výroční prázdniny byly od 1. srpna do 15. září.
    Roku 1794 měl učitel tyto příjmy. Jménem služby 6 zl, jménem koledy 1 zl.30 kr, deputát žita, pšenice, ječmene, hrachu a sýra, piva 1 sud, dříví měkkého 6 sáhů, tvrdého 2 3/4 sáhu, pole 4 měřice, kousek louky. Mimo to platily osady jež náležely do kolatury: rychta Lukavická 2 zl. 12 kr,... Na tento poplatek přispíval každý chalupník 2 1/4 kr. a sedlák 4 1/3 kr. Kromě toho měl učitel příjmy z kostelních fundací. Sobotáles odváděl se do r. 1841 v této výši týdně 3/4, 1, 1 1/2 kr. Roku 1870 upraven školní plat na 2 zl. 8 kr. z jednoho dítka ročně.
    K častému naléhání na povolení samostatné školy ve Velké Lukavici povolena byla vynesením c.k. zemské školní rady ze dne 12.5 1876 exponovaná stanice. Místnost najata v rolnické usedlosti Vojtěcha Bakeše čp. 11. C.k. okresní školní rada v Chrudimi dne 21.1. 1878 věnovala exponované třídě tyto pomůcky: hláskovací tabulky, obrazy k názor. vyučování od Herrmana, ruské počítadlo kuličkové, zeměkouli, mapu zeměkoulí, Evropy, Rakouska, Čech, Palestiny, - litr, 1/2 litr, krychlový decimetr, kilogram a gram. Vyučování konalo se pro 1., 2. a 3. školní rok věku vždy od 1. listopadu do 1. března, po případě i do 1. dubna. Žáci tvořili samostatnou třídu, kteráž pak zůstala samostatnou i v Žumberku.    Po dobu čtyř zimních měsíců vyučovalo se v Lukavici v rolnické chalupě čp.11.


    Na odškolení osad Velké a Malé Lukavice pomýšleno bylo po dlouhou řadu let. Se strany knížecího horního úřadu nabízen byl hostinec č.p. 2 za 9 tisíc zlatých a stavební materiál. V této věci nedošlo k žádné schodě.
    Později zahájili nové jednání o stavbu školy občané Frant. Klapka, rolník č. 29 a Fr. Sejkora, rolník č.p.8 z M. Lukavice a stavitel Fr. Schmoranz ze Slatiňan upravil pěkný plánek na budovu. Nebylo tu jednoty, energie a snad ani upřímné snahy přinésti hmotnou oběť potřebnému zde vzdělávacímu ústavu. Když pak i úřady školní naléhaly na zřízení školní budovy v Lukavici, tu pak většímu nákladu stavebnímu odpor kladli úředníci horního úřadu, jelikož toho času byli by museli přispívati na stavbu přirážkou k dani z příjmů a z horních závodů. V odpor stavěl se děkan a vikář v Žumberku, k němu se někteří větší rolníci, kteří právě toho času dítek školu povinných neměli, k náhledu tomu se přidali. Zvolena byla místní školní rada, jež měla přípravné práce ku zřízení školní budovy opatřiti.
    V časopise „Český východ“ ze dne 19. 5. 1900 uveřejněna byla vyhláška o zadání stavby školní budovy. Dražba konala se dne 17. 6. 1900. Podnikatelové staveb umluvili se a nedošlo k pronájmu. Prohlášeno offertní řízení a stavba zadána byla dne 30. srpna 1900 p. Janu Peychovi, zednickému a tesařskému mistru v Žumberku za obnos 19.311,06 K. Náklad na školu nese školní obec, sestávající z osad Velké Lukavice a Malé Lukavice - přirážkami školními. Mimo to poskytla země subvenci na stavbu školy (3000 K) a okresní školní fond z dotace 30 K ročně. Ostatní z milodarů.
    Základní kámen na základech budovy položen byl na den sv. Josefa dne 19. března 1901. Umístěn jest na západním rohu budovy. Uložena v něm pamětní listina, mince korunové měny a několik starých mincí.
    Konkurs na obsazení místa řídícího učitele a učitele na obecné škole ve Velké Lukavici vypsán byl v č. VI „Věstníku vládního“ r. 1901. Jednohlasně zvolen za říd. učitele Jan Linhart a za učitele Josef Fanta a místním školním dozorcem jmenován Karel Záruba, domkář ve Vel. Lukavici č. 12. Industriální učitelkou jmenována sleč. Vilma Kabeláčová.
    Posvěcení školní budovy u přitomnosti místní školní rady, četného obecenstva vykonal děkan P. Jan Pfeffer dne 15. září 1901 odpoledne. Téhož dne školní mládež vyvedena byla do chrámu Páně v Žumberku, odkud po předběžných modlitbách a vzývání Ducha svatého v průvodu s hudbou odebrala se ke školní budově, prapory ozdobené. Obřady svěcení vykonány v učebně I. třídy - posvěceny kříže a zavěšeny do obou učeben. Po obřadech pokračováno bylo v slavnosti před školní budovou. Robert Kuttner, správce knížecího horního úřadu pronesl projev zakončený slovy ...Vám, úcta mládeži, kladu na srdce vděčnost ku rodičům svým, občanům Lukavickým, jimž děkuji jménem místní školní rady co nejvřeleji za jejich obětavost. Ochránci zákona školního našemu Nejmilostivějšímu císaři a králi Františkovi Josefovi I. provolejmež třikráte hřímavé „Sláva!“ - Na to zapěna první sloka rakouské národní hymny. Vám pak, milený pane řídící, odevzdávaje tyto klíče od školní budovy, přeji plného zdaru. Řídící učitel Linhart poděkoval a pronesl ......Co přičiněním lidským z lásky k dětem jest zde zbudováno, žehnej Všemohoucí Bůh! Chorálem „Svatý Václave!“ slavnost byla ukončena.


    Stavba školy v roce 1901.


    Nedělní hosté v hostinci Skalka ze zábavního večírku darovali na učební pomůcky 20K. Pan F. Šantrůček daroval vycpaná zvířata - veverku, hranostaje, špačka, dudka a pekasinku. Divadelní ochotníci v Lukavici 52K z divadelního představení na zařízení kabinetu. Jeho jasnost František Josef z Auerspergů daroval 100 K. Knížecí horní úřad v Lukavici (správce pan R. Kuttner) sbírku surovin a výrobků ve 30 lahvích, 20 stromků a humusovou prsť do školní zahrady, semena travin a 50 kg superfosfátu. Pan Jan Freýgang vrchní lesmistr knížecí v Libáni daroval sbírku parohů, nerosty a 4 odborné knihy. Pan Robert Kuttner daroval nový planetostroj v ceně 60 K. Pro školní zahradu darovali občané písek, prsť, kompost, mrvu a povoz. Přebytek z výletu školní mládeže dne 20. července 1902 4K na potřeby chudým žákům.
    Vynesením c.k. okresní školní rady v Chrudimi ze dne 26. března 1902 povolena úleva na dobu od 1. května do konce října 1902 - 32 dítkám.
    Důležitá vynesení. Ze dne 2. prosince 1901 se zakazuje držeti psy ve školních budovách. Ze dne 31. října 1901 o obrazech Jeho Veličenstva, jež mají býti ve stavu odpovídajícím důstojnosti osoby zeměpána.
    Zdravotní stav mládeže byl dobrý. Epidemických nemocí nebylo. Zdá se, že výpary z hald po bývalých zdejších dolech desinfikují vzduch tou měrou, že nákaza nemá vzniku aneb že snadno se nerozšiřuje.
    Vedle poučných vycházek se žactvem pořádán byl školní výlet do blízkého lesa „Černíky“ dne 20. července 1902. Rodiče dítek a dobrodinci darovali na vypravení výletu 74 K 30 h a místní školní rada zjednala hudbu. Dítky vyšly se svými rodiči od školní budovy prapory ozdobené, zapěvše zde rakouskou národní hymnu. Na místě výletu zapěly několik vhodných písní. Četné obecenstvo z místa i okolí se zájmem bralo účast na zábavě dítek. Žactvu podáno občerstvení a na konec doprovoděno hudbou i obecenstvem ku škole, kde rodičům bylo poděkováno a zapěna píseň „Kde domov můj“ - Výlet se všeobecně líbil a škola patrně jím získala.
    První školní rok na zdejší škole zakončen byl dne 31. července 1902 službami Božími a zapěním písní „Tebe, Bože, chválíme“ a „Rakouská národní hymna“.
    Dne 9. a 10. ledna 1903 konala se v knížecím zámku ve Žlebích slavnost stříbrné svatby knížecích manželů Františka Josefa z Auerspergů a Vilemíny, rozené kněžny Kinské. Sbor učitelský a představenstvo obce zaslalo blahopřejný telegram na něž došlo telegrafické poděkování „Nejupřímnější dík!“ František a Vilemína z Auerspergů.
    Pan Robert Kuttner, prokurista a správce knížecího horního úřadu v Lukavici založil dne 7. dubna 1903 „Riegrův Fond“. Z prostředků fondu má se každého roku o vánocích ošatiti 6 až 12 dítek. V případě, že by fond vykazoval dostatečnou výši majetkovou, mají mládeži zaopatřovány býti polévky, zakupovány potřeby školní.
    Ve školním roce 1902/3 rozšířilo se mezi školní mládeží síťkování vlasů. Po výslechu nařízeného šetření seznámeno, že na zdejší škole ze 64 dítek první třídy siťkuje 30 dítek, ze 78 dítek druhé třídy 62. Výroba sítěk je příčinou nepravidelné návštěvy školní a dává podnět k onemocnění očí, pracuje se v malých a špatně větraných místnostech při nedostatečném osvětlení lampy petrolejové. Největší podíl na výdělku má dodavatel sám.
    Začátkem prosince 1903 pan c.k. místodrž. rada s panem c.k. okres. školním inspektorem upozornili na dobročinné zařízení polévkových ústavů pro chudou mládež. Přípisem šk. rady bylo oznámeno, že škola naše zařízení takové nepotřebuje, jelikož chudí žáci jsou jsou ponejvíce děti továrních dělníků zdejších, kteří v poledne doma oběd mají, a tudíž tyto děti s nimi doma se nají. A jelikož při škole je zřízený „Riegrův fond“ je škola zdejší v této věci kryta a opatřena.
    Den Nejvyšších jmenovin Jeho Veličenstva císaře a krále Františka Josefa I - 4. října 1904 -oslaven byl tím způsobem, že školní mládež za průvodu svých učitelů zúčastnila se slavných bohoslužeb Božích, jež zakončeny byly Ambroziánským chvalozpěvem a rakouskou národní hymnou. Mládež poučena byla o životě a panování Jeho Veličenstva. Školní budova ozdobena byla prapory zemských a říšských barev. Podobně oslaveny byly Nejvyšší narozeniny Jeho Veličenstva dne 18. srpna 1904.
    Okresní učitelská poradna konána byla 14. července 1905 v Chrudimi. Program - Některé novější výzkumy ve fysice s pokusy. O poznání a zužitkování hub, jakož i o kuchyňské jich přípravě.
    Po 3 letech vykonána dne 22. září 1904 subkollaudace stavení školního. Stavba shledána byla bezvadnou, načež staviteli vydána bude kauce 2000 K a propuštěn bude z ručení.
    Zdejší školní zahradě ponechána dosavadní výměra 800 m2. Obsahovati bude školku, zelnici, květnici a včelín. Roubováno a očkováno bylo 215 stromků, z nichž ujalo se 193.
    Nařízení. Výnos c.k. školní rady ze dne 5.7.1905, jímž se zakazuje žactvu kouřiti. Zákaz ten vztahuje se i na místnosti školní. Prosební průvody (o sv. Marku a o dnech křížových) mají se určitě stanoviti a má o tom podána býti zpráva jednou pro vždy.
    Všech vyučovacích půldní bylo 54.005. Zameškaných neomluvených 1.594. Pro nedbalou docházku školní trestáno bylo 20 rodičů, jimž uloženo bylo 52 pokut ve 42 K a vězení 19 dní 18 hod.
    C.k.zemská školní rada ustanovila, aby dítky mojžíšského vyznání z obec. škol v Slatiňanech a Lukavici vyučovány byly náboženství v rabínem Arnoldem Flaschnerm o 1 hodině za 14 dní ve školní budově ve Slatiňanech.
    Rok 1905/6. Knihovna žákovská má 84 svazků a bylo 577 půjček. Knihovna učitelská má 113 svazků a bylo 32 půjček. Řídící učitel vyhotovil pro školu kladkostroj, magnetku a úhloměr.
    Dne 6. června 1907 konána se žactvem obou tříd povozem poučná vycházka, celkem 88 osob na 3 dvojspřežních povozech do Luže a na Košumberk. Vycházka ta byla podkladem slohové práce. Ve dnech 22. července do 7. srpna cestoval řídící učitel Jan Linhart do Prahy, Plzně, Přeštic a tamního okolí. Nabyté zkušenosti poslouží mu při vyučování.
    Školní rok 1908/9. Sbor učitelský pořádal dvě poučné přednášky se skioptikonem: „Do říše půlměsíce“ a 10. června „O Krkonoších“
    Z Riegrova fondu dostalo se svolení c.k. okresní školní rady pomůcek učebních v ceně 91 K 40 h. (Influenční elektrika, obrazy čtvera ročních období a mapa Moravy)
    Školu navštěvovalo 68 chlapců a 66 dívek.
    Dne 3. listopadu 1909 konána společná vycházka do Chrudimě k návštěvě Kludského zvěřince a cirkusu. Dne 18. srpna 1910 navštívilo hospodářsko-průmyslovou výstavu v Nasavrkách 58 dítek.


Okresní hospodářská výstava v Nasavrkách v roce 1910.


    Koncem ledna 1910 onemocnělo několik dítek na spálu. Nemoc ta měla tenkráte lehčí průběh. Nikdo nezemřel.
    Dne 13. června 1912 zavítati ráčil do farní osady žumberecké Jeho Excelence nejdůst. pan biskup královéhradecký Th.Dr. Josef Doubrava, aby zde uděloval svátost.
    
    
Pamětní kniha obecné školy ve Velké Lukavici zal. 1914
    Školní rok 1914/15. Červenému kříži odvedli dítky 1K 80 h. a učitelé každý měsíc 1% příspěvek ze služného. Dne 30.4. 1915 vykonána sbírka kovů. Sebráno 10 kg mosazi, 9 kg olova, 19 kg zvonoviny a 1/4 kg staniolu. Vše zasláno c. a k. dělostřeleckému skladišti v Josefově. Zasláno 8 šálů a 9 párů ponožek, jež žákyně upletly z propůjčené vlny.
    Školní rok 1915/16. Ve prospěch válečné péče bylo provedeno: Na III válečnou půjčku dali učitelé 300 K a žáci 300 K. Na IV válečnou půjčku dali učitelé 200 K a žáci 200 K.
    Den Nejvyšších narozenin 18. 8. Nejvyšších jmenin 4.10 a den nastoupení na trůn 2.12. byly náležitě oslaveny. Dne 14.12. 1916 zakoupeny byly pro školu 2 obrazy Jeho Veličenstva císaře Karla I.
    V době od 16. dubna do 17. září 1917 zaveden byl letní čas, o 1 hodinu dříve než normální sluneční a hodinový.
    Školní rok 1918/19. Státní převrat 28. října 1918. Přestala již přetvářka, vynucovaná a udržovaná násilím. Dělali jsme co jsme museli. Vyplnila se předpověď velikého ducha, Čecha Jana Amose Komenského. „Věřím i já Bohu, že po projití vichřice hněvu božího vláda věcí tvých zase k tobě se navrátí, ó lide český!“
    Na státní poklad republiky Československé odvedla škola pokladně Chrudimské spořitelny 17. 4. 1919 zlato: 1 prsten a 1 zlomen. náušnici, stříbro: 2 řetízky, 8 korun, 1 stř. zlatník, 1 bavorský tolar, 3 staré mince a 3 náušnice.Dětem vyložen byl pojem „Československý stát“ Sbor učitelský dal Národnímu výboru prohlášení slibu.
    V I. třídě vyučuje Jan Linhart, řídící učitel, ve II. A Jaroslav Komárek, def. učitel, ve II B slč. Marie Urbanová, zatím. učitelka. Ženským ručním pracím vyučuje slč. Helena Stroupová, která současně vyučuje na školách ve Svídnici a v Licibořicích. Katolickému náboženství vyučuje ve všech třídách řídící učitel Jan Linhart.
    Pan Josef Kocian, obchodník ve Vel. Lukavici čís. 24 zemřel 12. 12. 1921, odkázal škole 500 Kč., aby z úroků pořizovány byly učebné pomůcky pro chudé žactvo. Řídící učitel sepsal nadační listinu a zakoupil za 500 Kč 4% zástavní listy hypoteční banky české v Praze.
    Dle nového ustanovení byly jakékoliv úlevy v docházce školní zrušeny a dítky musely choditti do školy plných 8 let.
    Dne 13. června 1923 uspořádán poučný výlet dráhou do Hradce Králové a do Babiččina údolí u Ratibořic.
    
Dítky naváděny ke spořivosti. Žáci první třídy (30) měli uloženo v záložně 929 Kč 50 h. Žáci druhé třídy (57) 2157 Kč.
    Zápas, závod, přebornictví, ceny - toť náplň života a radost mladých let - toť kultus těla. A kultura duše? Ve škole musí učitel splynouti s duší dítěte. Každé dítě má své osobní schopnosti, záliby a vady, které musí učitel vzíti v úvahu, nemá-li duše dítěte blouditi ve vyučovacích hodinách po oknech, po stropě třídy a zalétati do říše snů.
    
Řídící učitel Jan Linhart, narozený 29. 1. 1860, po 45 leté definitivní službě školní podal 1. června 1924 žádost za přeložení do výslužby.
    Dějiny člověčenstva jsou neustálým bojem ideí a zájmů, na okamžik vítězí zájmy, provždy však ideje. Je-li někde úloha člověka podobna úloze Prozřetelnosti božské, je to jedině v díle vychovatelském. Vůdčí myšlenka je vždy táž a prostá: vychovati z dětí dobré charaktery, ušlechtilé lidi, zdravé bytosti, cítící vřele národnostně a chápající správně život i osobní štěstí. Tím končím své 45 leté definitivní působení ve školní službě. Díky Pánu Bohu za vše! Jan Linhart řídící učitel.
    28. říjen oslaven byl školní slavností. Zat. řídící učitel Jan Komárek proslovil k žactvu řeč. Potom žactvo zazpívalo Novákův slavnostní sbor „T. G. Masarykovi“, předneseny oslavné básně a zapěním státních hymen byla školní slavnost ukončena. Výročí 75. narozenin našeho prezidenta bylo vzpomenuto školní slavností. Náš president je vědec a učitel. Nejednou řekl a napsal ve svých knihách, že člověka i národy povznáší vzdělání a mravnost. Masarykovy ideály humanitní jsou zhuštěnou trestí ethického nazírání učencova. Jedna z kapitol je zvláště zajímavá, je to dokonce jeho credo názorů filozofických, vyznání jeho nového pojmu mravnosti, založené na citu náboženském.
    Def. učitel Jar. Komárek uspořádal 8 besídek s programem zábavným a poučným. Besídky těšily se oblibě občanstva. Dále měl následující veřejné přednášky: O Janu Žižkovi, Významu 28. října, Co a kterak čísti, O pravém vlastenectví, O demokracii, Náš prezident - Osvoboditel.
     25. března 1925 jmenován byl def. říd. učitel Josef Starý.
    V den světlé památky mistra Jana Husa, dne 6. července 1925, přednášel za velké účasti místního obecenstva při zapálení hranici na thema: Mistr Jan Hus, veliký Čech - říd. učitel Josef Starý.
    Výlet žáků na Ostaš a do Teplic se vydařil. Při té příležitosti shlédli žáci i zámek Skály (Bishofstein), kde přenocovali. Tamní správce, p. A. Šefelín, umožnil dětem prohlédnouti zámek a zaplatil za děti snídani a nocleh. Děti panu správci v ryze německé krajině zazpívali české národní písně.
    Školní rok 1925/26. Jelikož škola v Lukavici nemá žádných vlastních příjmů, musí býti výlohy spojené s vydržováním školy uhrazeny školní přirážkou z daně pozemkové, třídní domovní, daně výdělkové a z daně činžovní.


    Fotografie z roku 1926, p. učitelka Tománková a p. učitel Josef Starý.


    V tomto školním roce daroval zdejší Dorost Českosl. Červeného kříže dvěma nemajetným žákům po 20 Kč na zaplacení výloh při vstupu do učení se řemeslu. Při Dětském dni vybráno 17 Kč. Sbírky ve prospěch České zemské komise pro péči o mládež v Čechách a Praze a Okresní péče o mládež v Nasavrkách vybráno v obou třídách 84 Kč.
    Školní rok 1927/28. Posuďte sami, jaká musí býti dnes ideální škola. Musí míti ústřední topení, šatny, zvláštní umývárny, prostornou místnost ku procházce žáků v přestávkách, zahradu a hřiště, hygienickou tělocvičnu opatřenou umělým větráním, ordinační místnost pro školního lékaře a pro zubní ošetření školních dětí. Všechny místnosti musí být opatřeny jednoduchým hladkým nábytkem a lavice a stoly přiměřené věku a výšce dětí.
    Přicházejte do školy čtvrt hodiny před začátkem vyučování oblečenni v čistém oděvu, který přes noc důkladně vyvětral na nočním svěžím vzduchu. Umyjte si ruce, kde je umývárna, umyjte se případně až po pás doma. Učebnu nutno mezi každou hodinou větrati, opusťte třídu a větrejte průvanem. Nečtěte ze vzdálenosti menší než 35 cm. Nehybný pobyt v lavicích svádí k nesprávnému držení těla. Někteří slabí žáci jsou včas posíláni do ozdravoven, jiným zas určen ortopedický tělocvik.
    Školní rok 1928/29. Veďme mládež s láskou a porozuměním. Mějme na zřeteli „člověka“. Buďme především lidmi i ve výchově a vyučování. Chtějme autoritu vnitřní od žáků i učitelů. Důvěra a láska ať je pojítkem mezi žáky a učiteli. Těžkou pedagogickou práci tak učiníme radostnější, cennější a snažší!
    Školní rok 1930/31. Tak jako nový stát má nové a složité úkoly, též naše škola přeměnou společnosti je nucena k reformám. Je hlavní věcí, aby školy připravily mládež tak, aby tato propuštěna do praxe, dovedla svou situaci pochopit, škola má naučit myslit a podat metodu, aby školenec dovedl v souladu s teorií řešit jednotlivé úkoly. Škole neběží jen o jednotlivé znalosti, jde jí také o jednotnost všech poznatků.
    V občanské nauce při rozmluvě o Štědrém dnu byla učitelstvem žákům připomenuta nezaměstnanost v našem státu a nabádáni žáci, aby pamatovali různými dárky na děti nezaměstnaných rodičů.
    Dne 7. března v den 81. narozenin našeho p. presidenta byly věnovány první dvě vyučovací hodiny společné oslavě. O 11 hodině poslechli žáci oslavu vysílanou ve školském rozhlase pražským Radiojournálem. K tomu zakoupena správou školy antenní a uzemňovací zařízení v ceně 62.30 Kč. Přístroj a příslušenství zapůjčil učitel p. K. Plíšek.
    Školní rok 1935/36. Dne 18. prosince 1935 konala se volba druhého prezidenta Československé republiky, při které národní shromáždění zvolilo dr. Eduarda Beneše.
     20. června 1936 poučeno bylo žactvo o významu půjčky na obranu státu, o jejím významu k zabezpečení státní svobody a demokracie.
    Od 14 do 20. března 1937 uspořádán byl „Týden čistoty a zdraví“ v němž zdůrazněn význam čistoty osobní, čistoty školy a obydlí. Žákům připomenuto co mohou vykonati pro zachování čistoty obcí, čistoty myšlení a veškerého jednání.
    Dne 31. března 1939 přeložen byl do trvalé výslužby školní inspektor p. František Knob.
    Dne 15. března 1941 vyvěšen byl na obecné škole v Lukavici říšskoněmecký prapor s hákovým křížem a prapor protektorátní na paměť zřízení Protektorátu Čechy a Morava. Po oslavě bylo prázdno.
    Ve školním roce 1940-41 nebylo čtenářů, protože knihy ze žákovské knihovny podle nařízení nebyly půjčovány.
    Dne 14 července 1941 ozdobena byla okna obecné školy červeným V, které značilo „Viktoria“ - vítězství německých vojáků na východní frontě.
    O hlavních prázdninách natřen byl pissoir dehtem.
    Od 1. března 1942 vyučováno bylo v obou třídách obecné školy jazyku německému jako předmětu povinnému.
    Dne 20. dubna 1942 oslaveny byly narozeniny Vůdce a říšského kancléře Adolfa Hitlera.
    Dne 9.dubna 1943 zproštěn byl výp. učitel Ladislav Novák vyučování jazyku německému, protože musel nastoupiti práci při válečném nasazení u fy Wiesner v Chrudimi.
    Ve školním roce 1942-43 sebráno a odvedeno bylo žáky celkem 826 kg odpadových hmot.
    Od 1. října 1944 vyučoval jazyku německému v obou odděleních řídíci učitel, protože výp. učitelka Marie Dostálková byla úřadem práce totálně nasazena.


    Budova školy kolem roku 1940.


    Dne 6. května 1945 zavládl opět na budově obecné školy v Lukavici československý prapor.
    Školnírok 1948/49. Dne 13. června 1948 uspořádán na zámecké zahradě „Dětský den radostí“. Na pořadu hry, div. výstupy, závody v pytlích, na koloběžkách a kolech.
    Dne 3. ledna 1949 o osmé hodině byla řed. nár. školy J. Čihákem zahájena „Pětiletka“. Po proslovu si žactvo zaznamenalo do poznámek hesla a Pětiletý plán.
    S novým pohledem na práci našich škol souvisí i nový školní řád. Kázeň socialistického člověka je tenkrát na výši, když vede k dobrovolnému podřizování zájmů jednotlivce zájmům celku. Výchova žáka k samostatné práci je dnes předním požadavkem, z našich škol musí vymizet přetvářka a vyhýbání se poctivé práci. Chceme aby žák znal svůj úkol, odpovědně jej plnil, ba i překračoval.
    Od 1. února obdržel každý žák od 3. post. ročníku Žákovskou knížku, která se stane obrazem žákovy práce.
    Sběr odpadních surovin byl prováděn žactvem v celé obci jedou měsíčně.Celkem bylo sebráno 3227,35 kg odpadních hmot. V měsíci květnu bylo započato se sběrem léčivých rostlin v akci „Lípy v Pardubickém kraji nám 100 q květů letos dají“. Závazek žáků ve sběru bylin byl splněn na 342,5%, sebráno bylin za 3288,20 Kčs. Tento úspěch žáků byl uveřejněn v Rudém právu.


    Sběr surovin v roce 1950.


    Školní rok 1952/53. Během vánočních prázdnin bylo provedeno dopisování žáků s příslušníky armády.
    Školní výlet do Prachovských skal, Krkonoš, Adršpach. skal a Babičina údolí. Cesta byla podniknuta autobusem.


    Školní výlet v roce 1954.


    Školní rok 1954/55. Prohlídky všeho žactva byly provedeny 2x za rok a výsledky vyšetření oznámeny prostřednicvím školy rodičům. Dále byl žactvu prohlédnut chrup a opraven v pojízdném zubním ambulatoriu.
    Dne 22. prosince 1955 uspořádala škola besídku - Děda Mráz. Nadílku provedlo SRPŠ.
    14.2. navštívili naši školu dudáci z Pardubic. V pěkném programu zazpívali dětem za doprovodu dud řadu písní a seznámili je s historí dud.
    9. května organizovala škola spolu s MNV lampiónový průvod k památníku padlých. Oslavy pokračovaly po průvodu kulturním programem v hostinci Jednoty.
    Školní rok 1957/58. Všichni žáci naší školy uzavřeli závazky, že každý sebere do 30.6 1958 15 kg papíru a odpracuje 10 brig. hodin. Všechny závazky byly splněny a žáci získali nárok na pionýrskou stužku „Mladý budovatel“
    24.4. 1958 složili pionýři na školní slavnosti pionýrský slib. 12 pionýrů dostalo pionýrské šátky.


    Pionýrský slib rok 1954.


    Děti postavily pod vedením J. Procházky úly a starají se o včelstvo.


    Všichni žáci naší školy pilně nacvičovali na okresní spartakiádu v Chrudimi. Ve skladbě „Pohádka“ cvičilo 20 žáků a žákyň a ve skladbě „Radostná jar“ cvičilo 32 dětí.
    Pro další etapu generální opravy školy zbývá provedení vnější fasády. Brigádníci z řad rodičů odpracují přes 600 hodin zdarma.
    Byly uzavřeny socialistické závazky, které byly 100% splněny. Bylo sebráno 8q starého papíru, 20q železného šrotu, vysázeno v lese JZD 30 kg žaludů, odpracováno 600 brig. hodin na jednocení a pletí cibule, 400 hodin na úpravě a výzdobě školy.
    Školní rok 1960/61. Všichni žáci dostávají veškeré učebnice a školní potřeby zdarma, jde zde o první počin nové socialistické éry, neboť děti dostávají knihy a potřeby do socialistického vlastnictví.
    18. června byla uspořádána na letním cvičišti velká tělovýchovná slavnost k MDD, na které se podílela škola s místní tělovýchovnou jednotou Sokol.
    Školní rok 1962/3. Zdůrazněna nutnost v duchu usnesení ÚV KSČ působit na děti a vychovávat je pro komunistickou společnost, ve které chceme, aby naše děti již žily. Na naší škole již bylo na úseku komunistické výchovy dosaženo určitých dobrých výsledků. Již po 3 roky se u nás neučí náboženství a věříme, že i v letošním roce se nepřihlásí na náboženství žádný žák.
    MSČSČK v Lukavici uspořádala ve spolupráci se SRPŠ 1. maškarní karneval pro školní mládež. Účast dětí i dospělých byla veliká.
    V druhém pololetí školního roku 1966-67 byly zavedeny na škole volné sudé soboty. Vyučovací hodiny připadající na tyto volné soboty byly rovnoměrně zařazeny v obou týdnech, aby nedošlo k přetěžování žactva.
    Rok 1969. Srovnáme-li vyučovací výsledky s rokem předcházejícím, není větších rozdílů. Školní práce se na rozdíl od roku minulého vyznačovala potřebným klidem, vyučování nebylo, mimo prodloužených zimních prázdnin jinak narušováno. Učitelé se snažili o plné využití pracovní doby, aby zpoždění ve vyučovacím plánu bylo vyrovnáno.
    Na žádost MNV v Lukavici-Výsoníně schválil školský odbor v Chrudimi změnu školního obvodu a ustanovil, aby od 1.9. 1971 docházely děti z Výsonína do ZDŠ v Lukavici.
    Celá činnost byla řízena celoročním plánem práce školy. Výchovný i vzdělávací proces byl pravidelně projednáván a vyhodnocován v pedagogických radách. K dobrým výsledkům práce školy je možno dojít jen na základě cílevědomě zaměřené práce, za podpory od politických i správních orgánů v obci.
    SRPŠ uspořádalo ve spolupráci s patronátním závodem JZD Podlesí v měsíci červnu 1976 školní výlet po trase Častolovice, Nové město nad Metují, Dobrošov, Česká Skalice.
    V roce 1986 byla pro žáky uspořádána beseda s LM, s členy SPO, se skupinovou vedoucí PO s. Bartošovou, s předsedou MNV, s členem lesní správy s. Hudcem, se členy SNB a s členem KSČ, plukovníkem v záloze s. Lukášem.


    Oslava MDŽ březen 1987.


    Školní rok 1987/88. Všichni žáci se zúčastnili plaveckého výcviku ve Vysokém Mýtě.
    Žáci se podíleli na ochraně životního prostředí - pěstovali zeleninu a květiny na školním pozemku, pečovali o ptactvo a zvěř. Na škole byl ustaven přírodovědný kroužek.
    Všichni žáci se účastnili dopravní soutěže Stůj, pozor, volno! Se žáky 4. p. r. byly provedeny výběrové testy pro zařazení do matematické a sportovní třídy.
    Maximální péče byla po celý školní rok věnována slabým žákům a to jak individuální péčí, tak doučováním.
    Uplynulý školní rok 1991/92 znamenal posun v práci učitelů. Vyučujícím bylo umožněno ve větší míře využívat volnosti v učebních plánech a ve výběru učiva, používat v hodinách vlastní invenci a nápady.
    Školní rok 1992/93. Snažili jsme se uplatňovat nové prvky výuky - zvláště dramatickou výchovu, pracovat s úkoly v nových příručkách. Inventář školy byl obohacen o další naukové a zábavné videokazety a názorné pomůcky. Vylepšilo se vybavení školní družiny o řadu didaktických a zájmových her.
    Školní rok 1993/94.V mimoškolní činnosti jsme se úspěšně zapojili v rámci malotřídních škol do turnaje ve vybíjené, přírodovědné soutěže, lehkoatletických přeborů, matematické olympiády a výtvarné soutěže.


    Škola v přírodě - Lánov, školní rok 1997/98, učitelka E. Koucká.


    Pro rodiče se konal 1.12 1997 den otevřených dveří za účelem poznání práce žáků během vyučování.
    Ve škole pracovaly 4 zaměstnankyně ředitelka Mgr. A. Medová, učitelka E. Koucká, vychovatelka D. Čapková a školnice R. Truncová.
    V roce 2000 se vyučující sebevzdělávali na seminářích pořádaných ZŠ Dr. Malíka a pedag. centrem v Hradci Králové. Naše škola byla organizátorem atletického čtyřboje v rámci malotřídních škol.
    Pro potřebu výuky hudební výchovy byly zakoupeny elektrické minivarhany.
    Letošní školní rok 2001/2002 byl pro žáky i učitele vyjímečný tím, že jsme se mohli připojit k významným oslavám 100. výročí od vzniku dosavadní školní budovy a zahájení školní výuky. Do obce přijeli i rodáci ze vzdálených míst naší vlasti. Všem zúčastněným byl nabídnut bohatý program.


    15. září 2001 - oslavy 100 let založení školy v Lukavici slovo má pan Oldřich Bakeš.


    Školní rok 2002-2003. Ve škole se vyuovalo povinn anglickému jazyku ve 4 p. r. Na škole pracoval kroužek poítaové dovednosti s rozšíením výuky práce na internetu. Byla zahájena innost kroužku pohybových her, žáci mli možnost navštvovat kroužky hry na zobcovou flétnu a dramatický kroužek.
    Díky pochopení Obecního zastupitelstva, kteí se rozhodli o pístavb školy vzniknou další tídy, šatna, sociální zaízení a další prostory. Od 1. 9. 2003 budou pokraovat žáci v 5. p.r. na naší škole.
    V systému školství došlo k základním zmnám. Byly zrušeny Okresní školské úady a školy pešly do právní subjektivity a jejich zizovateli se staly Obecní nebo Mstské úady. ízením školy byla obecním zastupitelstvem jmenována Mgr. J. Tenkrátová, do té doby editelka MŠ v Lukavici. ZŠ sluuje 3 objekty a to ZŠ, MŠ a ŠJ.


V roce 2003 bylo postaveno pod vedením pana
J. Bláhy na zahradě školky dětské hřiště s prolézačkami (už chybí jen klouzačka).


    Rok 2003/4. Na školu nastoupil nový p. učitel L. Šára a p. uč. Faulgenhauerová, která bude vyučovat 1. ročník v samostatné nové třídě.
    Pro naše žáky jsme uspořádali 1. ročník Lukavického desetiboje a 1. ročník soutěže Lukavická básnička, zde soutěžili žáci jednotlivých ročníků v přednesu básní. Divadelní soubor Lukavánek nacvičil pohádku o králi Mlsounovi, pěvecký soubor Sluníčko stihl kromě veřejných vystoupení nahrát dvě CD s písněmi.
    Byly zpracovány a zprovozněny internetové stránky školy. Rodiče a široká veřejnost byli také tímto prostřednictvím informováni o dění ve škole.


    Žáci od 1. do 5. ročníku se společně sešli v několika vyučovacích projektech i s dětmi z mateřské školy. Některé projekty byly také určeny pro veřejnost, jednalo se o Štrůdlování, Matematiku s Přemyslem Otakarem II, Slavnost rovnodenosti, Školní ekovláček, Cestovní kancelář, Vánoční zamyšlení, Perníková chaloupka, Den Země a projekt ke vstupu ČR do EU.


    Historický projekt Matematika s Přemyslem Otakarem II. na hradě Svojanov, učitel Lubomír Šára.


    Projekt Perníková chaloupka. Celý měsíc jsme se společně připravovali na tento den. Nejprve jsme společně vyhledávali, četli a recitovali různé varianty pohádky O perníkové chaloupce. Z pohádkových knih jsme připravili výstavku na chodbě školy. Děti si vytvořily pracovní týmy, které začaly připravovat dramatizaci této pohádky a její předvedení pro ostatní spolužáky. Samy si navrhly a připravily kostýmy a kulisy. Při hodinách výtvarné výchovy a ve školní družině jsme různými technikami vytvářeli práce k tomuto tématu a vyzdobili jsme jimi školní chodby a třídy. Týden předem každý žák doma zkoumal, kolik sladkých jídel, pití a pamlsků on sám a jeho rodina zkonzumuje. Páteční den jsme zahájili písní Perníková chaloupka, poté jsme se v týmech věnovali našemu průzkumu spotřeby sladkého. Po svačině došlo na různá provedení pohádky O perníkové chaloupce. Na dramatizaci se přišly podívat děti z mateřské školy se svými učitelkami i někteří rodiče a prarodiče. V závěru dne došlo i na zdobení perníčků a drobné hry.


    Projekt Perníková chaloupka.